head-prachapattanawit
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
วันที่ 22 มกราคม 2024 2:31 PM
head-prachapattanawit
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
หน้าหลัก » บุคลากร

บุคลากร

บุคลากร

นายโสวัฒน์ เหลาธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นางสาวนิศากร โพธิ์ประสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางละเอียด เหลาธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นายประจวบ อยู่ตระกูล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวธัญญา สุขจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวพรพรรณ สายัณหะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวศรัณยา บุญรุ่งเรืองกิจ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวภัคภิญญา นิ่มนวล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์