head-prachapattanawit
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
วันที่ 20 กรกฎาคม 2024 4:49 PM
head-prachapattanawit
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
6

นายโสวัฒน์ เหลาธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2524 ในพื้นที่จำนวน  9 ไร่ 75  ตารางวา โดยชาวบ้านห้วยเสือและหมู่บ้านใกล้เคียงได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารชั่วคราว โดยการมุงด้วยหญ้าคาเพื่อให้บุตรหลานได้ใช้เป็นสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากโรงเรียนที่ไปศึกษาเดิมอยู่ห่างไกลและการเดินทางยากลำบากในฤดูฝน
ในช่วงเริ่มแรกใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านห้วยเสือ เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 25 คน ครู 1 คน และทางราชการให้เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านบึง
ปี  พ.ศ.  2525   ผบ.พตท.11  พลตรีสถิตย์  พงษ์ไสว ร่วมกับราษฎรบ้านห้วยเสือ  และชาวบ้านใกล้เคียงได้ร่วมกันจัดหาทรัพย์ วัสดุก่อสร้างและแรงงาน ร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบ   ป.1 ก ขนาด  4  ห้องเรียน  บ้านพักครู  1 หลัง  ส้วม  1 หลัง
ปี  พ.ศ. 2528 พระครูพิทักษ์นนทเขตต์  เจ้าคณะอำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักสงฆ์ห้วยเสือ และชาวบ้านช่วยกันจัดหาทรัพย์ วัสดุ แรงงาน ต่อเติมอาคารเรียน แบบ  ป. 1 ก  จากเดิม  4 ห้องเรียน เพิ่มอีก  3 ห้องเรียน   จึงรวมเป็นอาคารแบบ  ป. 1 ก1 หลัง 7ห้องเรียน
ปี พ.ศ.  2531  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ สปช. 202/26  จำนวน 1 หลัง ราคา  235,000 บาท  ถังน้ำซีเมนต์  แบบ ฝ. 30 พิเศษ จำนวน  1 ชุด  ราคา  45,000 บาท
ปี พ.ศ.  2532  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังซีเมนต์  แบบ ฝ. 30 พิเศษ จำนวน  1 ชุด  ราคา 50,000 บาท
ปี พ.ศ.  2535  ได้รับงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าภายนอก – ภายใน  จำนวนเงิน  33,100 บาท ชาวบ้านห้วยเสือและใกล้เคียงร่วมบริจาคทรัพย์สร้างโรงอาหาร จำนวน  1 หลัง
ปี พ.ศ.  2541  ชาวบ้านห้วยเสือและใกล้เคียงร่วมบริจาคทรัพย์ จัดทำสนามฟุตบอล  1 สนาม และสนามวอลเล่ย์บอล   1 สนาม ศาลาพักผ่อน  1 หลัง และได้รับงบประมาณสร้างส้วม  แบบ  สปช. 601/26 งบประมาณ  55,500 บาท  ได้รับงบประมาณจากกรมโยธาสร้างถังเก็บน้ำฝน   จำนวน  1 ถัง
ปี พ.ศ. 2545  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  ร่วมกับชาวบ้านห้วยเสือและใกล้เคียงร่วมบริจาคทรัพย์  สร้างอาคารห้องสมุด  จำนวน  1  หลัง
ปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รวม 8  ห้องเรียน จำนวนนักเรียน  ชาย 45  คน  หญิง  31 คน  รวมจำนวนทั้งสิ้น   76  คน  มีข้าราชการครู  จำนวน  6 คน
โดยปัจจุบันได้มี นายโสวัฒน์  เหลาธรรม เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่คุณธรรม  จริยธรรม  และความเป็นไทย
ปรัชญา
สุโขปญฺญา  ปฎิลาโภ   การได้ปัญญานำมาซึ่งความสุข
พันธกิจ
1.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  นำความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
2.  จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีปัญญา  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี และรักการออกกำลังกาย
4.  ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยและสิ่งแวดล้อ
เป้าประสงค์
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  มีคุณธรรมจริยธรรม  และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

นานาสาระ

เรื่อง หา Hero ในตัวคุณให้เจอ

ใครที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไป คงเคยฟังบทเพลงให้กำลังใจคนที่ล้มเหลว หรือพลาดพลั้งในชีวิตที่ชื่อว่า “นักล้ม”  ของ ศิลปิน ภุชงค์ โยธาพิทักษ์ ที่มีเนื้อหาของบทเพลงกินใจ   และย้ำเตือนสัจธรรมของการสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายจิตใจของตัวเราเอง ว่าไม่ว่าเราจะพลาดพลั้ง ผิดพลาดในชีวิตบ่อยสักแค่ไหน ขอเพียงเรามีกำลังใจที่จะลุกขึ้นยืนเพื่อก้าวเดินต่อไปข้างหน้า ชีวิตไม่เคยหมดหวัง และโลกก็ยังมีเส้นทางโรยกลีบกุหลาบรอเราที่ปลายทางอยู่เสมอ อยู่ที่ว่าเราจะมุ่งมั่นมากพอที่จะเดินไปถึงเส้นทางนั้นหรือไม่ ? ( ถ้าอยากจะรู้ว่าบทเพลงนี้ให้กำลังใจอย่างไร ? ทำไมถึงได้รับความนิยมในสมัยนั้น ลองเปิด ยูทูป เพลง “นักล้ม” ของภุชงค์ โยธาพิทักษ์  ฟังดูนะคะ) 

 

คนเรา หากได้ออกเดินทางไปในเส้นทางชีวิตแล้ว การสะดุดล้มไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะคนที่ไม่เคยหกล้ม หรือทำผิดพลาดในชีวิตคือคนที่ไม่เคย ออกเดินทางไปทำอะไรเลย  คือคนที่มีชีวิตแต่ไม่รู้จักใช้ชีวิต  คนที่ไม่มีความกล้าหาญพอที่จะลงมือทำอะไร  คนกลุ่มนี้จึงไม่มีประโยชน์ที่มีความฝันที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ  เพราะทุกความสำเร็จต้องแลกมาด้วยอะไรหลายๆอย่าง  ในโลกปัจจุบันนี้ แค่คุณหยุดอยู่เฉยๆ ก็เท่ากับคุณได้เดินถอยหลังไปเสียแล้ว

 

มีคำกล่าวว่าของบุคลมากมายที่ประสบความสำเร็จในชีวิตว่า ในโลกของการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ในโลกที่มีความรู้ให้คุณได้ค้นหาได้ด้วยเพียงปลายนิ้วสัมผัส ในทุกๆวินาทีของชีวิต  อัจฉริยะสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆ 3 เดือน เพียงคุณตั้งใจศึกษาหาความรู้ในเรื่องนั้นๆ ที่คุณสนใจต่อเนื่องกันตลอดระยะเวลา 2 – 3 เดือนคุณก็สามารถเป็นอัจฉริยะในเรื่องนั้นๆได้  ดังนั้นไม่ว่าคุณจะผิดพลาดอะไรมา คุณก็สามารถเริ่มต้นที่จะศึกษา มุ่งมั่นและลงมือทำได้ใหม่เสมอ ดังคำที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กว่า “ไม่มีใครแก่เกินเรียน” ซึ่งสอดคล้องคำคมของ Henry L. Doherty  ปราชญ์แห่งการลงทุนของโลกที่กล่าวไว้ว่า

 

“จงทำตัวเป็นนักเรียนตราบเท่าที่ยังมีสิ่งให้ต้องเรียนรู้ ซึ่งนั่นหมายถึงทั้งชีวิตของคุณ”  เมื่อเช้ามืดฉันได้รับข้อความทางไลน์จากเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่อยู่ห่างไกล ในหัวข้อที่ว่า  10 ประโยคที่ “คนมีความสุข” เขาชอบพูดกัน ฉันรู้สึกประทับใจ และเห็นว่ามีประโยชน์มาก จึงขออนุญาตคัดลอกมาแบ่งปัน เพื่อสร้างบานประตูแห่งความสุขให้กับทุกคนที่มีโอกาสได้มาอ่าน บทความนี้ ( ขอบคุณเจ้าของบทความต้นฉบับ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร คุณได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ และชี้ประตูแห่งความสุขให้กับเพื่อนมนุษย์ผ่านตัวอักษรแล้ว )

 

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์